અશ્વની કુમાર,મીની બજાર,ખોડિયાર નગર રોડ,હીરા બાગ,રચના ચોક,જેબી સર્કલ,કરંજ વિસ્તાર,નાના વરાછા,મોટા વરાછા,સરથાણા જકાતનાકા,યોગીચોક માં રેલી.

Jay sardar

Jay patidar 

🙌

❤❤❤❤❤

Advertisement

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s