ચાલ જીવી લયે

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=106539370482918&id=100033805657559

ચાલ જીવી લયે….
થોડીક વધારે….
સાથ ના આ સગાથને….
પછી મળે ના મળે આ જીવન….
દરિયા ની ઊંડાઈ અને તેના કિનારા ની આ પ્રીત….
ચાલ જીવી લયે….
દુનિયા ને ગમે ના ગમે…
સાથ તારો ને મારો ચાલ જીવી લયે…
મારા જીવનની ડાયરી ના પાનાં કોરા, તુજ થકી પુરા કરવા…
#AlpuDFB #Alpu #lvuzindgi #વિચાર

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s