આંખો જૂએ છે અમારી, રોજ દુનિયાના હસીન ચેહરાઓ પણ આ દિલમાં વસ્યો છે ,બસ અનોખો ચેહરો તમારો, તમે’ હા ‘ કહેશો તો એ એક ચમત્કાર હશે , ને એનાથી ‘અલ્પુ’ કેટલો ખુશ જરા એ તો વિચારો, કેમ કે પ્રથમ પ્રેમ છે આ મારો…

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s